Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Privacy Statement

Datakeeper is een product van Rabobank. Met Datakeeper krijg jij de regie over jouw eigen data. Datakeeper is een app die al die data voor jou bewaart in een datakluis en daar veilig houdt. Jij kan deze data makkelijk delen met de partijen die jij vertrouwt. Wat je wil delen beslis jij helemaal zelf. Veilig en vooral: makkelijk. Bovendien worden alleen de meest noodzakelijke gegevens gedeeld.

Rabobank verwerkt in het kader van de Datakeeper dienst persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

In dit privacystatement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens in het kader van Datakeeper. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacystatement? Dan kunt u daarover contact opnemen met ons opnemen via info@datakeeper.nl.

1. Wat bedoelt Rabobank met het verwerken van persoonsgegevens?

Dit privacystatement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekenen deze woorden?

  • Persoonsgegevens

    Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

  • Verwerken

    Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

    Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die de Datakeeper app gebruiken.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Rabobank?

Rabobank verwerkt in het kader van het aanbieden van Datakeeper verschillende soorten persoonsgegevens:

Datakeeper gegevensverwerking.

Wanneer u uw gegevens ophaalt in de Datakeeper app, voorziet Datakeeper uw documenten van een eigen digitale handtekening. Hiervoor worden uw gegevens voor minimale tijd verwerkt om deze vervolgens in uw telefoon op te slaan. Daarna worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd uit ons eigen Datakeeper systeem. Datakeeper houdt geen registratie bij van de opgehaalde gegevens.

3. Hoe komt Rabobank aan uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw gegevens uit uw gebruik van Datakeeper.

4. Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door Rabobank?

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Doelen

Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren wij voortdurend. Dit doen wij voor onszelf of andere partijen.

Bij het analyseren van uw gebruik van Datakeeper verwerken wij gegevens. Dit doen wij om Datakeeper te verbeteren.

Wij doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen wij u vragen wat u van Datakeeper vindt. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek.

Wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel soms andere partijen. Bijvoorbeeld om te meten of bij u na te vragen op welke manier wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van Rabobank.

Grondslag

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen u ook om toestemming vragen om gegevens te verwerken om contact met u op te nemen.

Voor het aangaan van een relatie en om een overeenkomst met je te kunnen aangaan.

Doel

Als u klant wilt worden bij ons, of als u al klant bent en Datakeeper wil afnemen, of contact met ons opneemt, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken.

Grondslag

We verwerken uw gegevens meestal omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw gegevens voor bovenstaand doel. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om uw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw recht op privacy. Wij wegen alle belangen dus af. Ook kunnen we de gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst.

Voor het uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten

Doel

Als u klant bij ons bent geworden, zijn we u graag goed van dienst. En voeren we de overeenkomst met u uit. Ook kunnen we contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bieden we u de mogelijkheid een Datakeeper aan te maken en dienen we de diensten aan u te leveren. Hiervoor verwerken we persoonsgegevens.

Grondslag

We verwerken gegevens omdat dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Als u sommige gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren.

Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar we mee samenwerken.

Doel

Bij het leveren van Datakeeper aan u maken wij soms gebruik van leveranciers en andere partijen waarbij het noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens voor een correcte levering van Datakeeper aan u aan die derden wordt afgegeven. Wij maken met deze derden afspraken over rechtmatige verwerking door hen van uw persoonsgegevens.

Grondslag

We verwerken uw gegevens hier om de overeenkomst die we hebben gesloten uit te voeren, omdat we dat wettelijk verplicht zijn of omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen

Doel

De belastingdienst, de politie en het openbaar ministerie, maar bijvoorbeeld ook inlichtingendiensten of toezichthouders kunnen gegevens bij ons opvragen. We hebben dan de wettelijke verplichting mee te werken aan onderzoeken en gegevens over u die wij onder ons hebben (zie paragraaf 2) door te geven.

Grondslag

We verwerken uw gegevens hier omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we geen directe wettelijke verplichting hebben om je gegevens te verwerken, baseren we ons op het gerechtvaardigd belang.

5. Hoe lang bewaart Rabobank uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken.

6. Wie heeft binnen Rabobank toegang tot uw gegevens?

Binnen Rabobank hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

7. Gebruikt Rabobank persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij ze gekregen hebben? Dan mogen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.

Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen wij u om toestemming. Uw kunt uw toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar info@datakeeper.nl.

8. Neemt Rabobank automatische besluiten over mij?

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Rabobank mag van de wet gebruikmaken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor.

Op dit moment maakt Rabobank geen gebruik van volledig automatische besluitvorming. Gaan wij dit wel doen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

9. Geeft Rabobank uw persoonsgegevens aan anderen door?

Soms schakelen wij andere partijen/zakelijke partners in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld partijen die voor ons de scanning van uw identiteitsbewijs in de Datakeeper doen.

Deze partijen moeten eerst door ons voldoende betrouwbaar worden geacht, zij moeten bepaalde afspraken met ons maken en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Wij kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt.

In de Datakeeper hebben wij techniek gebouwd waarmee u uw persoonsgegevens kunt ontvangen van en delen met Uitgevende en Ontvangende Partijen zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden Datakeeper 2022. Rabobank heeft op dat ontvangen of delen geen invloed, u bepaalt dat zelf samen met de Uitgevende en Ontvangende Partijen.

Als wij uw gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen wij extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken wij derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven wij alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken (‘Standard Contractual Clauses’).

10.Welke rechten heeft u bij Rabobank?

a. recht op informatie

Met dit privacy statement informeert Rabobank u over wat zij doet met uw gegevens. Als er andere redenen zijn om u naast het privacy statement te informeren, zullen wij dat doen op een door ons gekozen wijze.

b. recht op inzage en rectificatie

Via info@datakeeper.nl kunt u ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij u inzage geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons via info@datakeeper.nl vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

c. recht op gegevenswissing

U kunt ons via info@datakeeper.nl vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van Rabobank om de gegevens te verwerken. U kent zelf uw gegevens zoals die in uw Datakeeper zijn opgenomen uit uw Datakeeper verwijderen.

d. recht op beperking

U kunt ons via info@datakeeper.nl vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

e. recht op dataportabiliteit

U heeft het recht ons via info@datakeeper.nl te vragen om gegevens die u in het kader van contact met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

f. recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Verwerken wij uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

g. recht van bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht ons via info@datakeeper.nl te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Wij zullen er dan voor zorgen dat u niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij zo’n verzoek binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

Wij kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen, kunnen wij de termijn waarbinnen wij reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek.

Wij kunnen u vragen zich te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Ook als wij twijfelen of wij de gegevens veilig aan u kunnen versturen. Ook dan kunnen wij u vragen om naar ons komen om uw gegevens op te halen.

Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van Rabobank of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten wij u dat ook weten.

Passen wij uw gegevens aan? Of wissen wij uw gegevens op uw verzoek? Dan zullen wij u dat laten weten. En daar waar mogelijk ook de ontvangers van uw gegevens hierover informeren.

11. Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over persoonsgegevens bij Rabobank?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:

1. Rabobank: via info@datakeeper.nl

2. de functionaris voor de gegevensbescherming: privacyoffice@rabobank.nl

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Rabobank kunt u terecht bij:

1. Rabobank via info@datakeeper.nl

2. de functionaris voor de gegevensbescherming: privacyoffice@rabobank.nl

3. de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Kan Rabobank dit privacy statement wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden in de Datakeeper App.