Cookies ūüć™

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1: Wat bedoelen wij met bepaalde woorden?

Wij gebruiken bepaalde woorden in de overeenkomst en in deze Voorwaarden. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen.

App: de applicatie die door u kan worden gebruikt voor de Datakeeper dienst.

Beveiligingscode: een persoonlijke geheime code waarmee u inlogt op de App.

Biometrisch kenmerk: een lichamelijke eigenschap van een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een vingerafdruk, dat is opgeslagen/geregistreerd op een daarvoor geschikt Toestel en dat u via uw Toestel kunt gebruiken als wij dit met u hebben afgesproken.

Gegevens: gegevens die u bij Uitgevende Partijen via de Datakeeper opvraagt en aan Ontvangende Partijen toestuurt.

Datakeeper dienst: de dienst waarmee u door het gebruik van de App uw Gegevens in de Datakeeper Wallet kunt registreren of Gegevens die door een Uitgevende partij worden gehouden kunt uploaden, Gegevens kunt delen met door u geselecteerde Ontvangende Partijen, en waarmee u Gegevens kunt opslaan in uw Datakeeper Wallet.

Informatie: alle mededelingen, bevestigingen, documenten, (wijzigingen van) (product)Voorwaarden, handleidingen of voorschriften, of (commerci√ęle) uitingen van ons aan u.

Ontvangende Partij: de derde partij aan wie u Gegevens uit uw Datakeeper Wallet toestuurt.

Overeenkomst: alle afspraken tussen u en ons over (het gebruik van) de App, de Datakeeper Dienst en de Datakeeper Wallet, waaronder deze Voorwaarden en Voorschriften.

Toestel: het apparaat dat u gebruikt en geschikt is voor de Datakeeper Dienst, bijvoorbeeld uw telefoon.

U/Klant: de persoon met wie wij de overeenkomst hebben gesloten. Gebruiken wij ‚Äėje‚Äô, bijvoorbeeld in onze Datakeeper Dienst? Dan bedoelen we daarmee ook u.

Uitgevende Partij: de derde partij die, de door u bij hem opgevraagde Gegevens, toestuurt aan uw Datakeeper Wallet.

Voorschriften: De voorschriften, handleidingen, aanwijzingen, instructies, eisen en beperkingen voor het gebruik van de Datakeeper Dienst zoals die staan vermeld op de App, of die aan u op andere wijze kenbaar zijn gemaakt.

Voorwaarden: Deze Voorwaarden Datakeeper 2024

Wij/Rabobank: Datakeeper B.V. statutair gevestigd te Utrecht.

Hoofdstuk 2: Welke afspraken gelden er voor de Datakeeper dienst?

2.1 Gebruik Datakeeper Dienst 

 1. Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van de Datakeeper Dienst, de App en Datakeeper Wallet, waarvan Datakeeper B.V. de aanbieder is. 

 1. Tenzij wij expliciet anders met u hebben afgesproken, mag u de Datakeeper Dienst alleen voor uzelf gebruiken (persoonlijk gebruik). 

2.2 Informatie over de Datakeeper Dienst 

 1. In onze App en in Hoofdstuk 4 beschrijven wij de gebruiksmogelijkheden van de Datakeeper Dienst. 

 1. Krijgt u (een wijziging in) onze Overeenkomst van ons toegestuurd? Dan moet u er zelf voor zorgen dat u deze (gewijzigde) overeenkomst ook altijd kan raadplegen. Bijvoorbeeld door deze Overeenkomst te printen of door deze op te slaan op uw Toestel.  

 1. Wij mogen u informatie verstrekken via de Datakeeper Dienst. Deze informatie kan bijvoorbeeld gaan over de Datakeeper Dienst die u afneemt. Voor verdere afspraken over informatie, zie het artikel ‚ÄėInformatie‚Äô in paragraaf 6.2 .¬†

2.3 Wat heb ik nodig om de Datakeeper Dienst te kunnen gebruiken?  

 1. Om de Datakeeper Dienst te kunnen gebruiken dient u een account aan te maken op de wijze zoals in de App is voorgeschreven.  

 1. U heeft een Toestel, de App, een account en Beveiligingscode nodig wanneer u de Datakeeper Dienst wilt gaan gebruiken. 

2.4 Voorschriften 

U bent verplicht om onze Voorschriften na te komen. Voorschriften kunnen bijvoorbeeld gaan om (veilig gebruik van) de Datakeeper Dienst, Beveiligingscode of het (veilig) gebruik van uw Toestel. Maar ook over limieten of over specificaties voor uw Toestel om van de Datakeeper Dienst gebruik te kunnen maken. Voorschriften kunnen ook tijdelijk gelden. 

2.5 Wijzigen Voorschriften 

Wij mogen de Voorschriften van de Datakeeper Dienst wijzigen of vervangen. Wij zullen u tijdig informeren over nieuwe of gewijzigde Voorschriften. Bijvoorbeeld via de App of via e-mail.  

2.6 Gebruik van de Datakeeper Dienst voor (rechts)handelingen met derden 

 1. Voor zover dat tot de gebruiksmogelijkheden behoort, kunt u de Datakeeper Dienst gebruiken om overeenkomsten te sluiten of andere (rechts)handelingen te verrichten met een Ontvangende partij. U kunt bijvoorbeeld verzekeringen afsluiten bij een verzekeraar of goederen kopen of huren van een Ontvangende Partij. 

 1. Als u met een Ontvangende partij door middel van de Datakeeper Dienst afspraken maakt, zijn wij daarbij geen partij. Ook zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor nakoming van de afspraken door u of de Ontvangende partij of (het opslaan van het) bewijs van de gemaakte afspraken tussen u en die Ontvangende partij.  

2.7 Gebondenheid aan (rechts)handelingen 

 1. Worden er (rechts)handelingen verricht - waaronder ook begrepen beschikkingshandelingen - met uw Datakeeper, Toestel, biometrisch kenmerk en/of beveiligingscode via de Datakeeper Dienst? Dan bent u hier aan gebonden.  

 1. U bent ook gebonden aan alle (rechts)handelingen die door een ander via uw account met de Datakeeper Dienst, met een Toestel, biometrisch kenmerk of Beveiligingscode zijn verricht.  

 1. Een dergelijke melding geen gevolgen voor de geldigheid van- en gebondenheid aan reeds verrichte (rechts)handelingen voor de melding van het incident. 

 1. Wij kunnen vanwege innovaties in de Datakeeper Dienst en veranderingen in toepasselijke wet- en regelgeving nieuwe manieren met u afspreken om (rechts)handelingen te verrichten. Ook aan rechtshandelingen die u op deze manier verricht, bent u gebonden. Dit geldt ook als een ander deze nieuwe manier namens u gebruikt. 

2.8 Handelingen met een biometrisch kenmerk   

Als en zodra de Datakeeper Dienst dit ondersteunt, kunt u instellen dat u een biometrisch kenmerk op uw Toestel wilt gebruiken. Welke Toestellen hiervoor geschikt zijn, vindt u in de App.  

2.9 Mededelingen  

 1. Doet zich een incident voor? Bijvoorbeeld met uw Datakeeper, Toestel of beveiligingscode? Laat dat dan zo snel mogelijk weten aan het in artikel ‚ÄėMeldpunt voor incidenten‚Äô vermelde meldpunt. Als wij u dat vragen, deelt u het incident ook schriftelijk aan ons mee.¬†

 1. Als u ons iets anders meedeelt, doet u dat per e-mail aan info@datakeeper.nl. Tenzij wij bepalen dat u het ons op een andere manier mag of moet laten weten.  

 1. Als wij u iets willen meedelen of laten weten, zullen wij dit doorgaans doen via een bericht in de App (al dan niet via een push notificatie). Wij behouden ons het recht voor om u op een andere manier te informeren.  

2.10 Blokkeren of beperken gebruik van Beveiligingscode, Toestel, Datakeeper Wallet of Datakeeper Dienst  

 1. Voor zover wij de mogelijkheid hiertoe (in de toekomst) hebben, behouden wij ons het recht voor om het gebruik van een Beveiligingscode, biometrisch kenmerk, Datakeeper Wallet of Toestel blokkeren voor het gebruik van de App en de Datakeeper Dienst. Wij kunnen er ook voor kiezen om de gehele Datakeeper Dienst te blokkeren. U kunt dan geen gebruik meer maken van de Datakeeper Dienst. Wij mogen dit doen als wij dit nodig vinden, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid, niet toegestaan gebruik, fraude of een vermoeden daarvan of het aanzienlijk toegenomen risico dat u niet in staat bent afspraken met ons na te komen. Wij zullen zorgvuldig van dit recht gebruik maken. 

 1. Wij behouden ons het recht voor om de rechtsgevolgen van een door of namens u verrichte (rechts)handeling niet uit te voeren indien daar een goede reden voor is. Of als er sprake is van overmacht waardoor het uitvoeren van die (rechts)handeling niet mogelijk is. 

 1. Doet zich een gebeurtenis voor uit dit artikel? Dan informeren wij u hierover. Wij hoeven u niet te informeren: 

 1. als wij daar een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als dit uit veiligheidsoverwegingen niet wenselijk is, als dit niet is toegestaan of om fraude te voorkomen; 

 1. als u driemaal een foute beveiligingscode heeft ingevoerd waardoor de Datakeeper Dienst is geblokkeerd; 

 1. als de gevolgen van de buitenwerkingstelling voor u minimaal zijn (geweest). 

 1. Wij kunnen niet garanderen dat wij toegang tot uw Datakeeper Wallet of de Datakeeper Dienst kunnen blokkeren of beperken omdat wij geen gegevens van gebruiker opslaan. 

2.11 Beschikbaarheid van de Datakeeper Dienst  

 1. Wij spannen ons in om de Datakeeper Dienst beschikbaar te laten zijn. Maar houdt u er rekening mee dat de Datakeeper Dienst niet voortdurend beschikbaar is. Neem zo nodig maatregelen om de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de Datakeeper Dienst te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld door op een andere manier Gegevens uit te wisselen of de Gegevens in de Datakeeper Wallet ook ergens anders op te slaan. 

 1. Wij hebben het recht de Datakeeper Dienst of delen daarvan buiten gebruik te stellen. Bijvoorbeeld vanwege onderhoud, (een vermoeden van) fraude of een storing in de gebruikte apparatuur, programmatuur of infrastructuur.  

2.12 Wijzigen of be√ęindigen van de Datakeeper Dienst¬†

 1. Wij hebben het recht de gebruiksmogelijkheden van de Datakeeper Dienst te wijzigen of te be√ęindigen. Daarnaast hebben wij het echt om te stoppen met (onderdelen van) de Datakeeper Dienst.¬†

 1. Wij zullen zorgvuldig van deze rechten in het eerste lid gebruik maken, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving, aanpassing van de techniek of bedrijfseconomische redenen.  

 1. Voordat we van de rechten in het eerste lid gebruik maken, zullen wij u indien mogelijk vooraf informeren, bijvoorbeeld via de App. 

 1. Wij vertellen u de reden als u ons daar om vraagt. Alleen als wij daar een goede reden voor hebben, vertellen wij u de reden niet. Bijvoorbeeld om fraude te voorkomen of de veiligheid of belangen van anderen te beschermen. 

 1. Wij kunnen ook uw Datakeeper Dienst be√ęindigen wanneer uit onze gegevens blijkt dat u de Datakeeper Dienst lang niet gebruikt heeft. U krijgt hierover geen bericht.¬†¬†

 

Hoofdstuk 3: Hoe kunt u veilig gebruik maken van de Datakeeper dienst?

3.1 Wat moet u doen? 

 1. Houd uw Beveiligingscode geheim. Uw Beveiligingscode is strikt persoonlijk. Als u zelf een Beveiligingscode kunt kiezen of wijzigen, zorg dan dat die niet gemakkelijk te raden is, bijvoorbeeld door een combinatie van verschillende cijfers.  

 1. Zorg ervoor dat uw Toestel nooit door een ander gebruikt wordt ten behoeve van de Datakeeper Dienst. 

 1. Zorg voor een goede beveiliging van het Toestel dat u gebruikt voor de Datakeeper Dienst. 
  Het is uw verantwoordelijkheid dat uw Toestel, de (internet- en/of telecommunicatie)diensten, apparatuur en programmatuur die u gebruikt, veilig zijn en blijven voor het gebruik van de Datakeeper Dienst. 

 1. Meld incidenten direct aan de Ontvangende Partij en volg zijn aanwijzingen op. Hoe u dat doet staat hieronder beschreven in het artikel ‚ÄėMeldpunt voor incidenten‚Äô.¬†¬†

Hieronder wordt een aantal veiligheidsvoorschriften nader uitgelegd. 

3.2 Meldpunt voor incidenten 

Bij incident kan bijvoorbeeld worden gedacht aan (het vermoeden van) een hack, gebruik van de Datakeeper Dienst door derden, toegang door derden tot uw Datakeeper Wallet, onjuiste of corrupte Gegevens, bug in de App, datalek, fraude, gestolen Beveiligingscode of een gestolen Toestel. Dit is geen limitatieve opsomming en er zijn andere incidenten denkbaar. 

Bij een incident ten aanzien van Gegevens die u verstrekt heeft aan een Ontvangende partij, dient u contact op te nemen met het meldpunt van die Ontvangende partij.  

Bij een incident ten aanzien van de Datakeeper Wallet, de Datakeeper Dienst of de App dient u contact op te nemen met het meldpunt van Datakeeper B.V. Dit is te bereiken via incident@datakeeper.nl. Daarnaast verwijzen wij u naar de ‚ÄėFrequently Asked Questions‚Äô (FAQ) op onze website (/support).¬† Wij zullen ons best doen om na een melding actie te ondernemen om verdere schade te beperken, maar wij kunnen niet garanderen dat wij dit kunnen.¬†¬†

Lijdt u schade door een incident? Dan moet u ook meteen aangifte doen bij de politie. Als de Ontvangende partij dat vraagt, moet u deze een kopie geven van het proces-verbaal van deze aangifte. 

3.3 Aandachtspunten voor veilig handelen met uw biometrische kenmerken  

De volgende veiligheidsvoorschriften gelden voor het gebruik van elk biometrisch kenmerk voor zover dat in de App wordt aangeboden. 

 1. U mag de biometrische kenmerken niet gebruiken als er biometrische kenmerken van anderen op uw Toestel zijn geregistreerd. U moet dit zelf controleren voordat u het gebruik van (één van) de biometrische kenmerken instelt. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 

 1. Weet of vermoedt u dat er iets mis is? Verwijder dan direct onze App en meld dit bij het meldpunt als vermeld in artikel ‚ÄėMeldpunt voor incidenten‚Äô (paragraaf 3.2).¬†¬†¬†¬†

 1. Het is mogelijk dat personen van wie de biometrische kenmerken sterk op elkaar lijken, zoals bijvoorbeeld een tweelingbroer of -zus, ook gebruik kunnen maken van uw Toestel als alleen uw biometrische kenmerken daarop geregistreerd zijn. Geef uw Toestel daarom nooit aan anderen. U ben hiervoor zelf verantwoordelijk. 

3.4 Aandachtspunten voor veilig handelen met een Toestel 

U dient uw Toestel te vergrendelen met een Beveiligingscode. Zo voorkomt u dat anderen uw Toestel kunnen gebruiken voor de Datakeeper Dienst. 

De Datakeeper Wallet kunt u zelf opheffen door de App te verwijderen van uw Toestel. De in de Datakeeper Wallet opgeslagen Gegevens gaan dan verloren.  

3.5 Gebruik (internet- en/of telecommunicatie)diensten, Apparatuur en programmatuur en veiligheid 

 1. U bent verplicht zodanig met de (internet- en/of telecommunicatie)diensten, apparatuur, beveiliging en programmatuur om te gaan dat geen schade voor ons en/of derden kan ontstaan.  

 1. Wij kunnen software (laten) gebruiken die de dataverbinding extra beveiligt. U bent dan verplicht deze software te gebruiken. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor het gebruik en/of neveneffecten van dergelijke software.  

3.6 Voorschriften voor gebruik App 

Voor het gebruik van de App, geldt het volgende. 

 1. Voordat u de App installeert, bent u verplicht te controleren of de App van ons afkomstig is. 

 1. U mag de App alleen gebruiken voor het doel waarvoor de App bestemd is.  

 1. Wanneer u de App niet meer gebruikt of niet meer mag gebruiken, bent u verplicht deze te verwijderen van het Toestel. Dit geldt ook als u het Toestel verkoopt of om een andere reden niet meer (zelf) gebruikt. 

 1. Als wij dat vragen, moet u een nieuwe versie (updates) van onze App installeren. 

 1. Wij en door ons ingeschakelde derde(n) zijn niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door storingen of fouten in (updates van) de App of het gebruik daarvan. Of voor schade die direct of indirect ontstaat doordat (een update van) een App niet werkt in combinatie met uw Toestel, bijvoorbeeld omdat het geheugen vol is. 

 1. Zolang u onze App gebruikt blijven deze Voorwaarden (inclusief hun wijzigingen) gelden. 


Hoofdstuk 4: De Datakeeper dienst

4.1 Eigenschappen 
 

 1. Met de Datakeeper Dienst kan u Gegevens opvragen van Uitgevende Partijen en uitwisselen met Ontvangende Partijen via uw persoonlijke omgeving op uw Toestel, uw Datakeeper Wallet.  

 1. U kunt de Datakeeper Dienst gebruiken als u de App op uw toestel heeft ge√Įnstalleerd en u door Datakeeper als klant bent geaccepteerd na uw aanmelding.¬†¬†

 1. De Datakeeper Wallet en de bijbehorende beveiligingscode zijn strikt persoonlijk. U mag deze niet aan een ander geven. En ook niet door een ander laten gebruiken. 

 1. Alleen uzelf bepaalt bij welke Uitgevende Partijen u Gegevens ophaalt en naar uw Datakeeper Wallet stuurt en naar welke Ontvangende Partijen u de Gegevens vervolgens doorstuurt. 

 1. De Uitgevende en Ontvangende Partijen gebruiken ten behoeve van een veilige transmissie van Gegevens een digitale sleutel waarmee zij via een API in staat zijn op uw verzoek met uw Datakeeper Wallet te communiceren.  

 1. Datakeeper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de handelingen van de Uitgevende Partij die nodig zijn om de door u opgevraagde documenten in uw Datakeeper te krijgen. Datakeeper is niet verantwoordelijk voor en staat niet in voor de juistheid en geschiktheid van de door u aan de Ontvangende Partij uit uw Datakeeper gestuurde Gegevens en het gebruik van de Gegevens door de Ontvangende Partij. 

 1. Datakeeper is niet verantwoordelijk voor de handelingen van de Ontvangende Partij die nodig zijn om de door u opgevraagde documenten uit uw Datakeeper bij de Ontvangende Partij te krijgen. Datakeeper is niet verantwoordelijk voor en staat niet in voor de beslissingen die de Ontvangende Partij na ontvangst van uw Gegevens uit uw Datakeeper jegens u neemt.  

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de Uitgevende en Ontvangende Partijen jegens u zich aan de relevante wet- en regelgeving te houden, zoals de wetgeving over bescherming van persoonsgegevens. Datakeeper is daarvoor niet verantwoordelijk en staat daar niet voor in. 

 1. Wilt u dat een bepaalde Uitgevende en/of Ontvangende Partij geen Gegevens meer aan u kan toesturen of van u kan ontvangen via de Datakeeper Dienst? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat zij niet goed omgaan met uw gegevens, of omdat u geen Gegevens meer van hen hoeft te krijgen of met hen hoeft te delen? Dan kunt u zelf de betrokkenheid van die Uitgevende en Ontvangende Partij be√ęindigen, door deze niet meer te betrekken in uw gebruik van de Datakeeper Dienst.¬†

 1. Als (verzoeken tot het ophalen of doorsturen van) Gegevens eenmaal verstrekt zijn aan een Uitgevende en/of Ontvangende Partij, kunnen wij dat niet ongedaan maken. Ook andere handelingen die zijn verricht kunnen niet teruggedraaid worden. Neem contact op met de Uitgevende en Ontvangende Partij om de mogelijkheden te bespreken. 

 1. In het geschiedenis menu van de App vindt u een overzicht van de eerdere opvragingen en verzendingen die u met de Datakeeper Dienst deed.  

 

Hoofdstuk 5: Einde Overeenkomst

 
5.1 Opzeggen van de overeenkomst 

 1. U mag de Overeenkomst altijd opzeggen. U kunt de Overeenkomst opzeggen zonder ons dat mee te delen. Het verwijderen van de App van uw Toestel wordt door ons gezien als de opzegging. Zolang de App op uw toestel blijft staan is de Overeenkomst nog niet opgezegd.  

 1. Wij mogen de Overeenkomst altijd opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van‚ÄĮdertig dagen. De Overeenkomst eindigt dan na de opzegtermijn.¬†

5.2 Opschortingsrecht 

 1. Na opzegging van de Overeenkomst mogen wij het gebruik van de Datakeeper Dienst opschorten. Dit betekent dan dat u de Datakeeper Dienst niet meer kan gebruiken. Het is aan ons of wij gebruik maken van de bevoegdheid tot opschorting. 

 1. Wij mogen ook opschorten als u een verplichting tegenover ons niet nakomt, als de wet dat toestaat of in andere bijzondere gevallen. 

 1. Wanneer is er nu sprake van een bijzonder geval waardoor wij mogen opschorten? Bijvoorbeeld: 

 1. Als wij twijfelen of u de Datakeeper Dienst wel mag gebruiken. 

 1. Als wij twijfelen of er een geldige (rechts)handeling via de Datakeeper Dienst is gedaan. 

 1. Bij dreigende omstandigheden zoals mogelijke sancties van een land. 

5.3 Be√ęindigen¬†

In de volgende gevallen mogen wij de Overeenkomst be√ęindigen en (voor zover mogelijk) zullen wij u dat van tevoren laten weten.¬†

 1. U komt een of meer van de volgende verplichtingen niet na of het is voorzienbaar dat u hieraan niet gaat voldoen: 

 1. een verplichting uit de Overeenkomst; 

 1. een andere verplichting tegenover ons; 

 1. een verplichting uit een Overeenkomst tegenover een derde als die overeenkomst samenhangt met de Datakeeper Dienst. 

 1. Er doet zich een gebeurtenis voor die een negatieve invloed heeft op onze relatie met u of onze integriteit of reputatie. Bijvoorbeeld: 

 1. Als u handelt in strijd met wet- en regelgeving. 

 1. Als wij door onze relatie met u of door het handelen of nalaten van u niet kunnen voldoen aan voor ons geldende wet- en regelgeving. 

 1. Als onze relatie met u naar onze mening een gevaar voor onze integriteit of reputatie vormt. 

 1. Er doet zich een andere gebeurtenis voor die als be√ęindigingsgrond is genoemd in de Overeenkomst. Bijvoorbeeld, u geeft onjuiste of onrechtmatige informatie of verklaringen:¬†

 • u heeft onjuiste of onvolledige informatie gegeven aan ons of anderen;¬†

 • u houdt informatie achter, vernietigt of manipuleert informatie, of doet dit over andere feiten die ons schade kunnen opleveren;¬†

 • u heeft een verklaring gegeven in de Overeenkomst die onjuist is.¬†

5.4 Gevolgen van be√ęindiging van de Overeenkomst¬†

 1. Door be√ęindiging van de Datakeeper Dienst heeft u geen toegang meer tot de informatie en Gegevens die wij aan u via de Datakeeper Dienst verstrekt hebben. Maar ook niet meer tot alle Gegevens die u hebt ontvangen van een Uitgevende Partij in de Datakeeper Wallet of heeft doorgestuurd aan een Ontvangende Partij. U moet zelf vooraf maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u de Gegevens die u in de Datakeeper Wallet heeft opgeslagen ook altijd op een andere manier kan raadplegen.¬†

 1. Wordt de Overeenkomst of de Datakeeper Dienst be√ęindigd? Dan zijn wij niet langer verplicht om (rechts)handeling(en) waarvoor u opdracht heeft gegeven, uit te voeren, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd.¬†¬†

 

Hoofdstuk 6: Wat spreken wij nog meer met u af?

6.1 Kosten 

 1. Het ter beschikking stellen en gebruik van de Datakeeper Dienst is gratis.  

6.2 Informatie 

Wij geven u informatie, onder meer over: 

Het gebruik van de Datakeeper Dienst.  

Wijze van informatieverstrekking  

 1. U wordt automatisch gewaarschuwd dat er een bericht is in de App.  

 1. Klopt de informatie niet? Of denkt u dat er informatie ontbreekt? Dan moet u ons dat meteen laten weten. 

Wie mogen wij informatie geven? 

Wij mogen alle informatie over u, de overeenkomst en andere rechten die te maken hebben met de overeenkomst, indien en voor zover daarvoor een onder toepasselijke privacy wetgeving rechtmatige grondslag bestaat, altijd geven aan: 

 1. een binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, en 

 1. onze zakelijke partners om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Bijvoorbeeld om: 

 1. de afspraken die wij met u gemaakt hebben, te kunnen uitvoeren, 

 1. onze bedrijfsvoering zo effici√ęnt mogelijk te houden ,¬†

 1. u zo goed mogelijk te kunnen adviseren. 

 1. Ook mogen wij alle gegevens over u geven aan een rechtsopvolger van ons. 

Persoonsgegevens  

 1. Wij verwerken uw persoonsgegevens. Het Privacy Statement beschrijft de manier waarop wij  omgaan met uw persoonsgegevens. U vindt het Privacy Statement in onze App. 

6.3 Vasthouden gegevens door ons 

 1. Wij kunnen onder andere om beveiligingsredenen aanvullende (historische) gegevens verzamelen en vasthouden over uw gebruik van de Datakeeper Dienst. Wij kunnen ook (historische) gegevens vasthouden over het gebruik van internet (zoals IP-adressen), apparaten (zoals uw Toestel), software en sessies met onze systemen. 

 1. Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de veiligheid van de Datakeeper Dienst en het gebruik van internet en om de dienstverlening aan u zo goed mogelijk in te richten. 

 1. Wij kunnen u aanvullende informatie vragen over door u gebruikte apparaten en Toestellen. Wij kunnen al deze aanvullende informatie gebruiken ten behoeve van het voorkomen, ontdekken en bestrijden van misbruik van de Datakeeper Dienst. Deze informatie kunnen wij voor dat doel uitwisselen met andere partijen zoals publieke/ private opsporingsinstanties en derden die wij inschakelen om een veiliger internetverkeer mogelijk te maken. 

6.4 Welke informatie moet u ons geven? 

 1. Is er iets veranderd in uw situatie? Of verwacht u dat er iets gaat veranderen? Dan moet u ons dat meteen laten weten als dit belangrijk voor ons kan zijn. Bijvoorbeeld als u een nieuw adres heeft of uw faillissement is aangevraagd. 

 1. Doet zich een gebeurtenis voor waardoor een be√ęindigingsgrond ontstaat of zou kunnen ontstaan? Dan moet u ons dat meteen laten weten. Ook moet u ons laten weten wat de mogelijke gevolgen van die gebeurtenis zijn.¬†

 1. Vragen wij u om informatie? Dan moet u ons die informatie meteen geven. Op de manier die wij vragen. Dit kan ook inhouden dat u ons documenten moet geven. Wij mogen u die informatie bijvoorbeeld vragen om aan wettelijke eisen te kunnen voldoen. Wij mogen deze informatie ook bij anderen opvragen. 

 1. Als u ons informatie geeft of moet geven, moet u dit tijdig, volledig en naar waarheid doen. U houdt hierbij geen relevante feiten en omstandigheden achter. U moet zorgen dat wij ons een realistisch beeld kunnen vormen over de situatie. 

 1. Vragen wij u om aanvullende informatie te verstrekken? En doet u dit niet. Dan kan dit gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Het kan dan bijvoorbeeld zo zijn dat het gebruik van de Datakeeper Dienst (tijdelijk) geen doorgang kan vinden of dat Datakeeper de overeenkomst met u moet be√ęindigen.¬†

6.5 Aansprakelijkheid en schade 

 1. Zijn wij aansprakelijk tegenover u? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die u lijdt. Indirecte schade vergoeden wij in principe niet. Directe schade zijn/is alleen: 

 1. kosten en rente die u ons ten onrechte heeft betaald, en 

 1. rente die wij u hadden moeten betalen (als wij onze verplichtingen waren nagekomen).  

Het te vergoeden bedrag is beperkt tot een maximum van tweehonderdvijfentwintig euro (‚ā¨ 225,-) per tekortkoming en per reeks van samenhangende tekortkomingen.¬†

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade. Bijvoorbeeld winst die u heeft misgelopen, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of gevolgschade. 

 1. Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die - direct of indirect - ontstaat door: 

 1. storingen of fouten in: 

 • infrastructuur (zoals bijvoorbeeld elektriciteitsvoorzieningen), of¬†

 • telecommunicatieverbindingen (zoals bijvoorbeeld verbindingen voor (mobiele) telefonie en voor (mobiel) internet), of¬†

 • Apparatuur, hulpmiddelen en/of programmatuur van Datakeeper of derden, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van ons.¬†

 1. een maatregel van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid; 

 1. een maatregel van een toezichthoudende instantie; 

 1. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel. 

 1. Hebben wij anderen ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst? En zijn wij bij de keuze van deze anderen zorgvuldig geweest? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor wat deze anderen wel of niet doen. 

6.6 Bewijs 

Voor bewijs wordt uitgegaan van de juistheid van onze administratie, behoudens tegenbewijs. Dat geldt ook voor de administratie van anderen die wij hebben ingeschakeld. 

6.7 Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op (onderdelen van) de App, Datakeeper Dienst en Datakeeper Wallet zijn en blijven eigendom van Datakeeper. U mag de App, Datakeeper Dienst en Datakeeper Wallet (of onderdelen daarvan) niet kopi√ęren, wijzigen of aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Datakeeper.¬†

6.8 Wat gebeurt er bij fusie, splitsing, contractsoverneming 

 1. Wij kunnen juridisch fuseren of splitsen. Als wij dat doen, mogen onze rechtsopvolgers zelfstandig en ieder voor het geheel: 

 1. alle rechten en bevoegdheden tegenover u uitoefenen, en 

 1. al onze verplichtingen tegenover u nakomen. 

 1. Wij mogen de rechtsverhouding(en) met u en de (neven)rechten die daarbij horen, overdragen aan een ander. Dat kan helemaal of voor een deel. Dat heet contractsoverneming. U mag uw rechtsverhouding met ons niet overdragen. 

 1. Bij contractsoverneming mogen onze rechtsopvolgers ten aanzien van deze rechtsverhouding(en) zelfstandig en ieder voor het geheel: 

 1. alle rechten en bevoegdheden tegenover u uitoefenen, en 

 1. al onze verplichtingen tegenover u nakomen. 

 1. Door ondertekening van de overeenkomst geeft u ons nu al toestemming voor contractsoverneming. 

 

6.9 Wijziging van de Voorwaarden en/of de Overeenkomst  

 1. Wij mogen de Voorwaarden en Overeenkomst wijzigen, aanvullen en vervangen. Wij laten u dit minimaal‚ÄĮ30 dagen van tevoren weten. Dit mogen wij schriftelijk doen en/of online. Indien u het niet eens bent met een wijziging in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst, mag u de Overeenkomst ontbinden.¬†

 1. Als een bepaling in de Overeenkomst niet (meer) geldig is, kunnen wij deze vervangen door een andere bepaling die wel geldig is. De ongeldigheid van een bepaling heeft geen gevolgen voor de andere bepalingen in de Overeenkomst of de Voorwaarden. 

6.10 Rechtskeuze en Woonplaats  

 1. Op deze overeenkomst in Nederlands recht van toepassing en geschillen in verband met deze overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde Nederlandse rechter, behoudens uitzondering op grond van het consumentenrecht. 

 1. Voor de overeenkomst kiezen wij woonplaats op ons kantoor te Utrecht, Nicolaas Beetsstraat 222.