Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1: Wat bedoelen wij met bepaalde woorden?

Wij gebruiken bepaalde woorden in de overeenkomst en in deze Voorwaarden. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen.

App: de applicatie die door u kan worden gebruikt voor de Datakeeper dienst.

Beveiligingscode: een persoonlijke geheime code waarmee u inlogt op de App.

Biometrisch kenmerk: een lichamelijke eigenschap van een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een vingerafdruk, dat is opgeslagen/geregistreerd op een daarvoor geschikt Toestel en dat u via uw Toestel kunt gebruiken als wij dit met u hebben afgesproken.

Gegevens: gegevens die u bij Uitgevende Partijen via de Datakeeper opvraagt en aan Ontvangende Partijen toestuurt.

Datakeeper: Uw persoonlijke omgeving waarmee u gebruik kunt maken van de Datakeeper dienst als uw Toestel daarvoor geschikt is, en van eventuele extra diensten.

Datakeeper dienst: hiermee bedoelen wij de dienst op basis waarvan wij u gebruik laten maken van uw Datakeeper, waar u uw gegevens van Uitgevende Partijen naar kunt downloaden en van waaruit u die gegevens naar eigen inzicht kan delen met Ontvangende Partijen

Informatie: alle mededelingen, bevestigingen, documenten, (wijzigingen van) (product)Voorwaarden, handleidingen of voorschriften, of (commerciële) uitingen van ons aan u. Ontvangende Partij de partij aan wie u Gegevens uit uw Datakeeper toestuurt.

Ontvangende Partij: de partij aan wie u Gegevens uit uw Datakeeper toestuurt.

Overeenkomst: alle afspraken tussen u en ons over (het gebruik van) de Datakeeper dienst. Waaronder deze Voorwaarden en voorschriften.

Toestel: een door ons voorgeschreven apparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de Datakeeper, zoals bijvoorbeeld uw telefoon.

U/Klant: de persoon met wie wij de overeenkomst hebben gesloten. Gebruiken wij ‘je’, bijvoorbeeld in onze Datakeeper dienst? Dan bedoelen we daarmee ook u.

Uitgevende Partij Voorschriften de partij die u de door u bij hem opgevraagde Gegevens toestuurt aan uw Datakeeper.

Voorschriften: de voorschriften, handleidingen, aanwijzingen, instructies, eisen en beperkingen voor het gebruik van de Datakeeper zoals die staan vermeld op de App, of die aan u op andere wijze kenbaar zijn gemaakt.

Voorwaarden: Deze Voorwaarden Datakeeper 2020

Wij/Rabobank: De Coöperatieve Rabobank U.A. statutair gevestigd te Amsterdam

Hoofdstuk 2: Welke afspraken gelden er voor de Datakeeper dienst?

2.1 Gebruik Datakeeper dienst

Heeft u een overeenkomst met ons voor de Datakeeper dienst? Dan mag u deze alleen voor uzelf gebruiken.

2.2 Informatie over de Datakeeper dienst

1. In onze App en in Hoofdstuk 4 beschrijven wij de gebruiksmogelijkheden van de Datakeeper dienst.

2. Krijgt u (een wijziging in) onze overeenkomst van ons toegestuurd? Dan moet u er zelf voor zorgen dat u deze (gewijzigde) overeenkomst ook altijd kan raadplegen. Bijvoorbeeld door deze overeenkomst te printen of door deze op te slaan op uw Toestel.

3. Wij mogen u informatie verstrekken via de Datakeeper dienst. Deze informatie kan bijvoorbeeld gaan over de Datakeeper dienst die u afneemt. Voor verdere afspraken over informatie, zie het artikel ‘Informatie’.

2.3 Wat heb ik nodig om de Datakeeper dienst te kunnen gebruiken?

1. U heeft een Toestel, de Datakeeper App en beveiligingscode nodig wanneer u de Datakeeper dienst wilt gaan gebruiken.

2. Om de Datakeeper dienst te kunnen gebruiken dient u een account aan te maken op de wijze zoals in de App voorgeschreven.

2.4 Voorschriften

U bent verplicht om onze Voorschriften na te komen. Voorschriften kunnen bijvoorbeeld gaan om (veilig gebruik van) de Datakeeper dienst, beveiligingscode of het (veilig) gebruik van uw Toestel. Maar ook over bijvoorbeeld limieten of over specificaties voor uw Toestel om van de Datakeeper dienst gebruik te kunnen maken. Voorschriften kunnen ook tijdelijk gelden.

2.5 Wijzigen Voorschriften

Wij mogen de Voorschriften van de Datakeeper dienst wijzigen of vervangen. Wij zullen u informeren over nieuwe of gewijzigde Voorschriften. Bijvoorbeeld via de App of via e-mail. Of door een wijziging van de Voorwaarden die gelden.

2.6 Gebruik van de Datakeeper voor (rechts)handelingen met derden

1. Als dat tot de gebruiksmogelijkheden van de Datakeeper behoort, kan deze ook gebruikt worden om overeenkomsten te sluiten of andere (rechts)handelingen te verrichten met een Ontvangende partij.

U kunt bijvoorbeeld verzekeringen afsluiten bij een verzekeraar via de Datakeeper. Of bijvoorbeeld goederen kopen of huren van een Ontvangende Partij via de Datakeeper als wij dat toestaan.

2. Als u met een Ontvangende partij afspraken maakt in of via de Datakeeper, zijn wij daarbij geen partij. Ook zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het nakomen of bewijs van de gemaakte afspraken tussen u en die Ontvangende partij.

2.7 Gebondenheid aan (rechts)handelingen

1. Worden er (rechts)handelingen verricht - waaronder ook begrepen beschikkingshandelingen - met uw Datakeeper, Toestel, biometrisch kenmerk en/of beveiligingscode via de Datakeeper dienst? Dan bent u hier aan gebonden.

Rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld het opvragen en doorsturen van Gegevens bij Uitgevende en Ontvangende Partijen.

2. U bent ook gebonden aan alle (rechts)handelingen die door een ander via de Datakeeper dienst, met een Toestel, biometrisch kenmerk of beveiligingscode zijn verricht namens u.

3. U bent niet gebonden aan (rechts)handelingen die met een Toestel of een beveiligingscode van u of een biometrisch kenmerk zijn verricht vanaf het moment dat u een incident heeft gemeld met dat middel aan het in artikel ‘Meldpunt voor incidenten’ vermelde meldpunt.

Dit heeft geen gevolgen voor de geldigheid van al verrichte (rechts)handelingen voor de melding van het incident.

4. Wij kunnen nieuwe manieren met u afspreken om (rechts)handelingen te verrichten.

Ook aan rechtshandelingen die u op deze manier verricht, bent u gebonden. Dit geldt ook als een ander deze nieuwe manier namens u gebruikt.

2.8 Handelingen met een biometrisch kenmerk

Als en zodra de Datakeeper dienst dit ondersteunt, kunt u instellen dat u een biometrisch kenmerk op uw Toestel wilt gebruiken. Welke Toestellen hiervoor geschikt zijn, vindt u in de App.

2.9 Mededelingen

1. Doet zich een incident voor? Bijvoorbeeld met uw Datakeeper, Toestel of beveiligingscode? Laat dat dan zo snel mogelijk telefonisch weten aan het in artikel ‘Meldpunt voor incidenten’ vermelde meldpunt. Als wij u dat vragen, deelt u het incident ook schriftelijk aan ons mee.

2. Als u ons iets anders meedeelt, doet u dat per e-mail aan het in artikel ‘Meldpunt voor incidenten’ vermelde meldpunt. Tenzij wij bepalen dat u het ons op een andere manier mag of moet laten weten.

3. Als wij u iets willen meedelen of laten weten, bepalen wij op welke manier wij dit doen. Wij kunnen dit ook alleen via de App doen. Wij hoeven dit dan niet meer op een andere manier te doen.

2.10 Blokkeren van een beveiligingscode, Toestel of Datakeeper dienst door ons

1. Wij mogen het gebruik van een beveiligingscode, biometrisch kenmerk, Datakeeper of Toestel van u blokkeren voor het gebruik van de Datakeeper diensten. Wij mogen dit doen als wij dit nodig vinden.

Wij zullen zorgvuldig van dit recht gebruik maken. Bijvoorbeeld vanwege de veiligheid, niet toegestaan gebruik, fraude of een vermoeden daarvan of het aanzienlijk toegenomen risico dat u niet in staat bent afspraken met ons na te komen.

2. Wij mogen een (rechts)handeling verricht door u of namens u niet uitvoeren als daar een hele goede reden voor is. Of als er sprake is van overmacht waardoor het uitvoeren van die (rechts)handeling niet mogelijk is.

3. Wij kunnen er ook voor kiezen om (alleen) de Datakeeper dienst te blokkeren. U kunt dan geen gebruik meer maken van de Datakeeper dienst.

4. Doet zich een gebeurtenis voor uit dit artikel? Dan informeren wij u hierover. Wij hoeven u niet te informeren:

a. als wij daar een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als dit uit veiligheidsoverwegingen niet wenselijk is, als dit niet is toegestaan of om fraude te voorkomen;

b. als u driemaal een foute beveiligingscode heeft ingevoerd waardoor de Datakeeper dienst is geblokkeerd; c. als de gevolgen van de buitenwerkingstelling voor u minimaal zijn (geweest).

2.11 Beschikbaarheid van de Datakeeper dienst

1. Wij spannen ons in om de Datakeeper dienst beschikbaar te laten zijn. Maar houdt u er rekening mee dat de Datakeeper dienst niet voortdurend beschikbaar is.

Neem zo nodig maatregelen om de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de Datakeeper dienst te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld door op een andere manier Gegevens uit te wisselen.

2. Wij hebben altijd het recht de Datakeeper dienst of delen daarvan buiten gebruik te stellen. Bijvoorbeeld voor onderhoud, bij fraude of een vermoeden van fraude. Maar bijvoorbeeld ook in het geval van een storing in de gebruikte apparatuur, programmatuur of infrastructuur.

Ook mogen wij besluiten om bepaalde (onderdelen van) de Datakeeper dienst niet (of niet langer) aan u beschikbaar te stellen.

2.12 Wijzigen of beëindigen van de Datakeeper dienst

1. Wij hebben altijd het recht de gebruiksmogelijkheden van de Datakeeper dienst te wijzigen of te beëindigen.

2. Ook mogen wij de Datakeeper dienst of onderdelen daarvan beëindigen.

3. Wij zullen zorgvuldig van deze rechten gebruik maken. Bijvoorbeeld vanwege de veiligheid, niet toegestaan gebruik, fraude of een vermoeden daarvan. Ook kunnen wij dit doen als wij verwachten dat u uw verplichtingen niet zult nakomen.

4. Wij zullen u daarover indien mogelijk vooraf informeren, bijvoorbeeld via de App.

5. Wij vertellen u de reden als u ons daar om vraagt. Alleen als wij daar een goede reden voor hebben, vertellen wij u de reden niet. Bijvoorbeeld om fraude te voorkomen of de veiligheid of belangen van anderen te beschermen.

6. Wij kunnen ook uw Datakeeper dienst beëindigen wanneer u deze naar onze inschatting lang niet gebruikt heeft. Wij doen dit o.a. om onnodige kosten voor u te voorkomen. U krijgt hierover geen bericht.

Hoofdstuk 3: Hoe kunt u veilig gebruik maken van de Datakeeper dienst?

3.1 Wat moet u doen?

1. Houd uw beveiligingscode geheim. Uw beveiligingscode is strikt persoonlijk. Als u zelf een beveiligingscode kunt kiezen of wijzigen, zorg dan dat die niet gemakkelijk te raden is.

2. Zorg ervoor dat uw Toestel ten behoeve van de Datakeeper dienst nooit door een ander gebruikt wordt.

3. Zorg voor een goede beveiliging van het Toestel dat u gebruikt voor de Datakeeper dienst. U moet er voor zorgen dat de (internet- en/of telecommunicatie)diensten, apparatuur en programmatuur die u gebruikt, en uw Toestel geschikt en veilig zijn en blijven voor het gebruik van de Datakeeper dienst.

4. Meld incidenten direct aan de Ontvangende Partij en volg zijn aanwijzingen op. Hoe u dat doet staat hieronder beschreven in het artikel ‘Meldpunt voor incidenten’. Hieronder wordt een aantal veiligheidsvoorschriften nader uitgelegd.

3.2 Meldpunt voor incidenten

Bij een incident ten aanzien van Gegevens die u verstrekt heeft aan een Ontvangende partij, moet u contact opnemen met het meldpunt van die Ontvangende partij. Bij een incident ten aanzien van de Datakeeper Wallet moet u contact opnemen met het meldpunt van Datakeeper. Dit is te bereiken via info@datakeeper.nl.

Lijdt u schade door een incident? Dan moet u ook meteen aangifte doen bij de politie. Als de Ontvangende partij dat vraagt, moet u deze een kopie geven van het proces-verbaal van deze aangifte.

3.3 Aandachtspunten voor veilig handelen met uw biometrische kenmerken

De volgende veiligheidsvoorschriften gelden voor het gebruik van elk biometrisch kenmerk voorzover dat in de App wordt aangeboden.

1. U mag de biometrische kenmerken niet gebruiken als er biometrische kenmerken van anderen op uw Toestel zijn geregistreerd. U moet dit zelf controleren voordat u het gebruik van (één van) de biometrische kenmerken instelt. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

2. Weet of vermoedt u dat er iets mis is? Blokkeer dan direct onze Apps en meld dit bij het meldpunt als vermeld in artikel ‘Meldpunt voor incidenten’.

3. Het is mogelijk dat personen van wie de biometrische kenmerken sterk op elkaar lijken, zoals bijvoorbeeld een tweelingbroer of -zus, ook gebruik kunnen maken van uw Toestel als alleen uw biometrische kenmerken daarop geregistreerd zijn. Geef uw Toestel daarom nooit aan anderen. U ben hiervoor zelf verantwoordelijk.

3.4 Aandachtspunten voor veilig handelen met een Toestel

Gebruikt u een Toestel voor de Datakeeper? Dan moet u uw Toestel vergrendelen met een beveiligingscode. Zo voorkomt u dat anderen uw Toestel kunnen gebruiken voor de Datakeeper dienst.

Heeft u uw Toestel niet meer? Bijvoorbeeld omdat deze is zoekgeraakt of gestolen? Of weet of vermoedt u dat iemand anders uw beveiligingscode kent? Of ziet u dat er zonder uw toestemming gebruik van de Datakeeper is geweest met dit Toestel? Of als er vreemde dingen gebeuren bij gebruik van de Datakeeper als u deze op uw Toestel heeft? Bel naar het meldpunt. De Datakeeper kunt u zelf opheffen door deze te verwijderen van uw Toestel. De in de Datakeeper opgeslagen gegevens gaan dan verloren.

3.5 Gebruik (internet- en/of telecommunicatie)diensten, Apparatuur en programmatuur en veiligheid

1. U moet zelf zorgen voor de beschikbaarheid van alle (internet- en/of telecommunicatie)diensten, apparatuur (waaronder een Toestel) en programmatuur die nodig zijn voor het gebruik van de Datakeeper dienst.

2. U bent verplicht zodanig met de (internet- en/of telecommunicatie)diensten, apparatuur, beveiliging en programmatuur om te gaan dat geen schade voor ons en/of derden kan ontstaan.

3. Wij kunnen software (laten) gebruiken die de dataverbinding extra beveiligt naast de software als bedoeld in dit artikel. U bent dan verplicht deze software te gebruiken. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor het gebruik en/of neveneffecten van dergelijke software.

3.6 Voorschriften voor gebruik App Voor het gebruik van de App, geldt het volgende.

1. Voordat u de App installeert, bent u verplicht te controleren of de App van ons afkomstig is.

2. U mag de App alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is. U mag deze App in elk geval niet kopiëren, wijzigen of aan derden ter beschikking stellen.

3. Wanneer u de App niet meer gebruikt of niet meer mag gebruiken, bent u verplicht deze te verwijderen van het Toestel. Dit geldt ook als u het Toestel verkoopt of om een andere reden niet meer (zelf) gebruikt.

4. Als wij dat vragen moet u een nieuwe versie (updates) van onze App installeren.

5. Wij en door ons ingeschakelde derde(n) zijn niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door storingen of fouten in (updates van) de App of het gebruik daarvan. Of voor schade die direct of indirect ontstaat doordat (een update van) een App niet werkt in combinatie met het Toestel van u. Bijvoorbeeld omdat het geheugen van het Toestel vol is.

6. Zolang u onze App gebruikt blijven deze Voorwaarden (inclusief hun wijzigingen) gelden.

Hoofdstuk 4: De Datakeeper dienst

4.1 Eigenschappen

1. Met de Datakeeper dienst kan u gegevens opvragen van Uitgevende Partijen en uitwisselen met Ontvangende Partijen via uw persoonlijke omgeving op uw Toestel, uw Datakeeper. De Datakeeper omgeving wordt aangeboden door Rabobank.

2. De Datakeeper kan u gebruiken als u de App op uw toestel heeft geïnstalleerd en u door Rabobank als klant bent geaccepteerd na uw aanmelding.

3. De Datakeeper en de bijbehorende beveiligingscode zijn strikt persoonlijk. U mag deze niet aan een ander geven. En ook niet door een ander laten gebruiken.

4. Alleen uzelf bepaalt bij welke Uitgevende Partijen u Gegevens ophaalt naar uw Datakeeper en naar welke Ontvangende Partijen u de Gegevens vervolgens doorstuurt.

5. De Uitgevende en Ontvangende Partijen gebruiken ten behoeve van een veilige transmissie van Gegevens een digitale sleutel waarmee zij via een API in staat zijn op uw verzoek met uw Datakeeper te communiceren. De digitale sleutel ziet u niet op de schermen waartoe u toegang heeft.

6. Rabobank is niet verantwoordelijk voor de handelingen van de Uitgevende Partij die nodig zijn om de door u opgevraagde documenten in uw Datakeeper te krijgen. Rabobank is niet verantwoordelijk voor en staat niet in voor de juistheid en geschiktheid van de door u aan de Ontvangende Partij uit uw Datakeeper gestuurde Gegevens.

7. Rabobank is niet verantwoordelijk voor de handelingen van de Ontvangende Partij die nodig zijn om de door u opgevraagde documenten uit uw Datakeeper bij de Ontvangende Partij te krijgen. Rabobank in niet verantwoordelijk voor en staat niet in voor de beslissingen die de Ontvangende Partij na ontvangst van uw Gegevens uit uw Datakeeper jegens u neemt.

8. Het is de verantwoordelijkheid van de Uitgevende en Ontvangende Partijen jegens u zich aan de relevante wet- en regelgeving te houden, zoals bijvoorbeeld de wetgeving over bescherming van persoonsgegevens. Rabobank is daarvoor niet verantwoordelijk en staat daar niet voor in.

9. Wilt u dat een bepaalde Uitgevende en/of Ontvangende Partij geen Gegevens meer aan u kan toesturen of van u kan ontvangen via uw Datakeeper? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat zij niet goed omgaan met uw gegevens. Dan kunt u zelf de betrokkenheid van die Uitgevende en Ontvangende Partij beëindigen, door deze niet meer te betrekken in uw gebruik van uw Datakeeper.

10. Als (verzoeken tot het ophalen van) Gegevens eenmaal verstrekt zijn aan een Uitgevende en/of Ontvangende Partij, kunnen ze door ons niet meer teruggehaald worden. Ook andere handelingen die zijn verricht kunnen niet teruggedraaid worden. Neem contact op met de Uitgevende en Ontvangende Partij om de mogelijkheden te bespreken.

11. In het geschiedenis menu van de App vindt u een overzicht van de eerdere opvragingen en verzendingen die u met uw Datakeeper deed.

Hoofdstuk 5: Einde Overeenkomst

5.1 Opzeggen van de overeenkomst

1. U mag de overeenkomst altijd opzeggen. U kunt de overeenkomst opzeggen zonder ons dat mee te delen. Het verwijderen van de App van uw Toestel wordt door ons gezien als de opzegging. Zolang de App op uw toestel blijft staan is de overeenkomst nog niet opgezegd.

2. Wij mogen de overeenkomst altijd opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van dertig dagen. De overeenkomst eindigt dan na de opzegtermijn.

5.2 Opschortingsrecht

1. Na opzegging van de overeenkomst mogen wij het gebruik van de Datakeeper dienst opschorten. Dit betekent dan dat u de Datakeeper dienst niet meer kan gebruiken.

2. Wij mogen ook opschorten als u een verplichting tegenover ons niet nakomt. Of als de wet dat toestaat of in bijzondere gevallen.

3. Wanneer is er nu sprake van een bijzonder geval waardoor wij mogen opschorten? Bijvoorbeeld: a. Als wij twijfelen of u de Datakeeper dienst wel mag gebruiken.

b. Als wij twijfelen of er een geldige (rechts)handeling via de Datakeeper dienst is gedaan.

c. Bij dreigende omstandigheden zoals mogelijke sancties van een land.

5.3 Beëindigen

In de volgende gevallen mogen wij de overeenkomst meteen beëindigen zonder dat wij u dat van tevoren hoeven te melden.

1. U wordt failliet verklaard.

2. Aan u wordt surseance van betaling verleend.

3. Een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt op u van toepassing verklaard.

4. Een insolventieregeling wordt op u van toepassing verklaard.

5. Of er wordt een aanvraag gedaan voor één van de hiervoor genoemde gronden. Dit alles geldt ook voor vergelijkbare rechtsfeiten en omstandigheden naar buitenlands of internationaal recht. In de volgende gevallen mogen wij de overeenkomst beëindigen en (voor zover mogelijk) zullen wij u dat van tevoren laten weten.

1. U komt een of meer van de volgende verplichtingen niet na of het is voorzienbaar dat u hieraan niet gaat voldoen:

a. een verplichting uit de overeenkomst;

b. een andere verplichting tegenover ons;

c. een verplichting uit een overeenkomst tegenover een derde als die overeenkomst samenhangt met de Datakeeper dienst. Als u ons laat weten dat u uw verplichtingen niet meer kunt nakomen, is het in ieder geval voorzienbaar.

2. Er doet zich een gebeurtenis voor die een negatieve invloed heeft op onze relatie met u of onze integriteit of reputatie. Bijvoorbeeld:

a. Als u handelt in strijd met wet- en regelgeving.

b. Als wij door onze relatie met u of door het handelen of nalaten van u niet kunnen voldoen aan voor ons geldende wet- en regelgeving.

c. Als onze relatie met u naar onze mening een gevaar voor de integriteit of de reputatie van de financiële sector of van ons vormt.

3. Er doet zich een andere gebeurtenis voor die als beëindigingsgrond is genoemd. Deze kan zijn genoemd in de overeenkomst, deze Voorwaarden of in andere voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst. Bijvoorbeeld:

a. De omstandigheden met betrekking tot u:

 • u overlijdt, wordt vermoed te zijn overleden of bent vermist;

 • u wordt onder curatele gesteld of uw vermogen wordt onder bewind of beheer gesteld of er wordt een aanvraag hiervoor voor u ingediend;

 • er wordt beslag gelegd op (een deel van) uw vermogen. Of daarop wordt op een andere manier verhaal gezocht;

 • u verhuist (voor een deel) naar een ander land;

 • u verlaat het land waar u woont of bent gevestigd;

 • u heeft geen bekende woon-, verblijf-, of vestigingsplaats meer. Dit alles geldt ook voor rechtsfeiten en omstandigheden uit buitenlandse rechtsstelsels die vergelijkbaar zijn met wat hierboven staat. b. U geeft onjuiste of onrechtmatige informatie of verklaringen:

 • u heeft onjuiste of onvolledige informatie gegeven aan ons of anderen;

 • u houdt informatie achter, vernietigt of manipuleert informatie, of doet dit over andere feiten die ons schade kunnen opleveren;

 • u heeft een verklaring gegeven in de overeenkomst, in deze Voorwaarden of in andere voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst die onjuist is.

5.4 Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst

1. Door beëindiging van de Datakeeper dienst heeft u geen toegang meer tot de informatie en Gegevens die wij aan u via de Datakeeper dienst verstrekt hebben. Maar ook niet meer tot alle informatie, gegevens en documenten die u van een Ontvangende partij hebt ontvangen in de Datakeeper. U moet zelf vooraf maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u de informatie en Gegevens die u nodig heeft, ook altijd op een andere manier kan raadplegen.

2. Wordt de overeenkomst of de Datakeeper dienst beëindigd? Dan zijn wij niet verplicht om (rechts)handeling(en) waarvoor u opdracht heeft gegeven, uit te voeren. Hoofdstuk 6: Wat spreken wij nog meer met u af? 6.1 Kosten

1. Wij mogen u kosten in rekening te brengen voor het ter beschikking stellen en/of het gebruik van de Datakeeper dienst. Daarnaast mogen wij kosten in rekening te brengen voor (rechts)handelingen die door u via de Datakeeper worden verricht. Als wij u kosten in rekening gaan brengen vindt u een overzicht van die kosten in de App.

2. Wij mogen deze kosten wijzigen. Wij informeren u hierover ten minste dertig dagen voor de ingangsdatum. Bijvoorbeeld via de App of via e-mail.

6.2 Informatie

Wij geven u informatie, onder meer over: Het gebruik van de Datakeeper dienst. Wijze van informatieverstrekking

1. U wordt automatisch gewaarschuwd dat er een bericht is in de App.

2. Klopt de informatie niet? Of denkt u dat er informatie ontbreekt? Dan moet u ons dat meteen laten weten. Wie mogen wij informatie geven? Wij mogen alle informatie over u, de overeenkomst en andere rechten die te maken hebben met de overeenkomst, indien en voor zover daarvoor een onder geldende privacy wetgeving rechtmatige grondslag bestaat, altijd geven aan:

1. een binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, en

2. andere onderdelen van de Rabobank Groep om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Bijvoorbeeld om:

a. de afspraken die wij met u gemaakt hebben, te kunnen uitvoeren,

b. onze bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te houden (bijvoorbeeld het centraliseren van (klant)acceptatiebeleid op groepsniveau),

c. u zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

3. Ook mogen wij alle gegevens over u geven aan een rechtsopvolger van ons.

Persoonsgegevens

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens. Het Privacy Statement beschrijft de manier waarop wij en andere groepsonderdelen omgaan met uw persoonsgegevens. U vindt het Privacy Statement op onze App . Wij mogen ook (persoons)gegevens van u en overige gegevens in het buitenland (laten) verwerken indien en voor zover daarvoor een onder privacy wetgeving (waaronder de GDPR) rechtmatige grondslag bestaat. Dit kan betekenen dat uw gegevens worden doorgegeven aan andere partijen in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens hebben als de Europese Unie. Wij maken in dat geval wel afspraken met de partijen in die landen aan wie we uw gegevens doorgeven zodat een naar Europese maatstaven voldoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Worden uw persoonsgegevens verwerkt in een land met een ander beschermingsniveau? Dan kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat uw persoonsgegevens voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich bevinden.

6.3 Vasthouden gegevens door ons

1. Wij kunnen onder andere om beveiligingsredenen aanvullende (historische) gegevens verzamelen en vasthouden over uw gebruik van de Datakeeper dienst. Wij kunnen ook (historische) gegevens vasthouden over het gebruik van internet (zoals IP-adressen), apparaten (zoals uw Toestel), software en sessies met onze systemen.

2. Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de veiligheid van de Datakeeper dienst en het gebruik van internet en om de dienstverlening aan u zo goed mogelijk in te richten.

3. Wij kunnen u aanvullende informatie vragen over door u gebruikte apparaten en Toestellen. Wij kunnen al deze aanvullende informatie gebruiken ten behoeve van het voorkomen, ontdekken en bestrijden van misbruik van de Datakeeper dienst. Deze informatie kunnen wij voor dat doel uitwisselen met andere partijen zoals banken of publieke/ private opsporingsinstanties en derden die wij inschakelen om een veiliger internetverkeer mogelijk te maken.

6.4 Welke informatie moet u ons geven?

1. Is er iets veranderd in uw situatie? Of verwacht u dat er iets gaat veranderen? Dan moet u ons dat meteen laten weten als dit belangrijk voor ons kan zijn. Bijvoorbeeld als u een nieuw adres heeft of uw faillissement is aangevraagd.

2. Doet zich een gebeurtenis voor waardoor een beëindigingsgrond ontstaat of zou kunnen ontstaan? Dan moet u ons dat meteen laten weten. Ook moet u ons laten weten wat de mogelijke gevolgen van die gebeurtenis zijn.

3. Vragen wij u om informatie? Dan moet u ons die informatie meteen geven. Op de manier die wij vragen. Dit kan ook inhouden dat u ons documenten moet geven. Wij mogen u die informatie bijvoorbeeld vragen om aan wettelijke eisen te kunnen voldoen. Wij mogen deze informatie ook bij anderen opvragen.

4. Als u ons informatie geeft of moet geven, moet u dit tijdig, volledig en naar waarheid doen. U houdt hierbij geen relevante feiten en omstandigheden achter. U moet zorgen dat wij ons een realistisch beeld kunnen vormen over de situatie.

5. Vragen wij u om aanvullende informatie te verstrekken? En doet u dit niet. Dan kan dit gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u. Het kan dan bijvoorbeeld zo zijn dat het gebruik van de Datakeeper dienst (tijdelijk) geen doorgang kan vinden of dat Rabobank de overeenkomst met u moet beëindigen.

6.5 Legitimatie en cliëntenonderzoek

1. Als wij daarom vragen, legitimeert u zich met een geldig identiteitsbewijs. Wij bepalen hoe u zich kunt legitimeren.

2. U moet ons in door ons te bepalen gevallen ook informatie geven zodat wij aan onze verplichtingen uit hoofde van sanctiewetgeving en fiscale wetgeving kunnen voldoen.

3. Deze informatieverplichtingen gelden naast andere informatieverplichtingen die u tegenover ons heeft.

6.6 Aansprakelijkheid en schade

1. Zijn wij aansprakelijk tegenover u? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die u lijdt. Indirecte schade vergoeden wij in principe niet. Directe schade zijn/is alleen:

a. kosten en rente die u ons ten onrechte heeft betaald, en

b. rente die wij u hadden moeten betalen (als wij onze verplichtingen waren nagekomen). Het te vergoeden bedrag is beperkt tot een maximum van tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225,-) per tekortkoming en per reeks van samenhangende tekortkomingen.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade. Bijvoorbeeld winst die u heeft misgelopen, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of gevolgschade.

3. Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die - direct of indirect - ontstaat door: a. storingen of fouten in:

 • infrastructuur (zoals bijvoorbeeld elektriciteitsvoorzieningen), of

 • telecommunicatieverbindingen (zoals bijvoorbeeld verbindingen voor (mobiele) telefonie en voor (mobiel) internet),

 • of Apparatuur, hulpmiddelen en/of programmatuur van Rabobank of derden, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van ons.

b. een maatregel van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;

c. een maatregel van een toezichthoudende instantie;

d. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

4. Hebben wij anderen ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst? En zijn wij bij de keuze van deze anderen zorgvuldig geweest? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor wat deze anderen wel of niet doen.

6.7 Bewijs

Onze administratie levert tegenover u dwingend bewijs op. Dat geldt ook voor de administratie van anderen die wij hebben ingeschakeld.

6.8 Wat gebeurt er bij fusie, splitsing, contractsoverneming

1. Wij kunnen juridisch fuseren of splitsen. Als wij dat doen, mogen onze rechtsopvolgers zelfstandig en ieder voor het geheel: a. alle rechten en bevoegdheden tegenover u uitoefenen, en b. al onze verplichtingen tegenover u nakomen.

2. Wij mogen de rechtsverhouding(en) met u en de (neven)rechten die daarbij horen, overdragen aan een ander. Dat kan helemaal of voor een deel. Dat heet contractsoverneming. U mag uw rechtsverhouding met ons niet overdragen.

3. Bij contractsoverneming mogen onze rechtsopvolgers ten aanzien van deze rechtsverhouding(en) zelfstandig en ieder voor het geheel:

a. alle rechten en bevoegdheden tegenover u uitoefenen, en b. al onze verplichtingen tegenover u nakomen.

4. Door ondertekening van de overeenkomst geeft u ons nu al toestemming voor contractsoverneming.

6.9 Wijziging van de Voorwaarden en/of de overeenkomst

1. Wij mogen de Voorwaarden wijzigen, aanvullen en vervangen. Wij laten u dit minimaal 30 dagen van tevoren weten. Dit mogen wij schriftelijk doen en/of online.

2. Als een bepaling in de overeenkomst niet (meer) geldig is, kunnen wij deze vervangen door een andere bepaling die wel geldig is. De ongeldigheid van een bepaling heeft geen gevolgen voor de andere bepalingen in de overeenkomst of de Voorwaarden.

3. Wij mogen met u afspreken dat wij onderdelen van de overeenkomst wijzigen. Is dat het geval, dan ontstaat daardoor geen nieuwe overeenkomst.

6.10 Woonplaats

1. U kiest voor de overeenkomst woonplaats op uw adres zoals dat in de overeenkomst is genoemd.

2. Voor de overeenkomst kiezen wij woonplaats op ons kantoor te Utrecht, Croeselaan 18